Hovudprosjekt Norsk Innovasjonssenter

Høgskulen i Volda, Møre og Romsdal fylkeskommune, Volda kommune, Studentsamskipnaden i Volda og Sunnmøre Kulturnæringshage står bak prosjektet for etablering av Norsk Innovasjonssenter i Volda.

I perioden 2019-2024 har ein i prosjektet lagt tilrette for etablering av eit innovasjonssenter knytt til Høgskulen i Volda.  Prosjektet er finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune, Volda kommune, Høgskulen i Volda og innovasjonsselskapet Sunnmøre Kulturnæringshage AS som og har prosjektleiinga.

Planane for etablering av innovasjonssenteret er ein naturleg konsekvens av utviklingsplanane ved Høgskulen, som og inkluderer det nye mediebygget Siver Aartflot- huset som stod innflyttingsklart i juni 2021.

MedieVolda sitt planlagde nybygg
Mediebygget Sivert Aarflot-huset (Illustrasjon:PEAB / K Nordang AS/ Statsbygg)

Det nye Mediebygget Sivert Aarflot-huset frigjorde det kommunalt eigde Ivar Aasen-huset på Campus HVO. Allereie tidleg i prosjektet vart arealet det gamle Ivar Aasen-huset står på peika ut som framtidig ideell lokasjon for Norsk Innovasjonssenter. Plasseringa er sentral i høve planlagde vegprosjekt og gir «tøffelavstand» til studentar, fagmiljø og infrastruktur gir ei særskild moglegheit for etablering av ein allmenning for tverrfagleg innovasjon og næringsutvikling med tyngdepunkt på søre Sunnmøre.  Innovasjonssenteret vil være ein ressurs for innnbyggarar, regionalt næringsliv, kompetansemiljø i offentleg sektor, fagmiljø, studentar og kunnskapsintensiv tenesteproduksjon.

På høgskuleområdet finn ein og Volda Campus Arena som gir tilsreisande, fastbuande og studentar i regionen eit moderne idrettsanlegg. Illustrasjonen under synerVolda Campus Arena, med administrasjonsbygget ved Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, i bakgrunnen oppe til høgre på bildet. Kommunestyret i Volda har og vedteke bygging av ny symjehall i tilknyting til Volda Campus Arena.

Volda Campus Arena. Illustrasjon: FireGrader AS

Biletet under viser vinnarutkastet i arkitektkonkurraanse for utvikling av Aasenkvartalet. Tomta nybygga står på er eigd av det kommunale utviklingsselskapet Volda Utvikling AS. Byggetrinn 1 som lig nærast busshaldeplassen på illustrasjonen skal huse Norsk Innovasjonssenter. Gjeldande reguleringsplan for området – som er omtalt som Aasenkvartalet – gir i fyrste byggetrinn moglegheit for fire etasjar pluss parkeringskjellar. Arealet som Volda Utvikling AS disponerer i Aasen-kvartalet gir moglegheit for bygging av inntil 60.000m2 i fleire byggetrinn.

Aasenkvartalet på høgskuleområdet i Volda
Skissa er utarbeidd av vinnar i arkitektkonkurransen: RATIO ARKITEKTER


I hovudprosjektet planlegg ein arenaen for regional samhandling, kunnskapsutveksling  og tverrfagleg innovasjon til nytte for næringsliv, kommunar, helseforetak, studentar og fagmiljø ved høgskulen.

Norsk Innovasjonssenter vil i nybygget tilby både infrastruktur for innovasjon og kompetanse i for nyskapingsprosessar. Vi har i prosjektet definert seks viktige areal som i samspel skal bidra til at vi når våre mål:

Handlingsromet
Dette er eit fleirbruksrom på 400m2 med 5 meter takhøgd som vil ha utstyr for kurs, konferansar, undervisning, kulturarrangement, kalibrering av filmproduksjonar og filmopptak med storformat grønskjerming, kunstig intelligens-assistert digital filproduksjon med meir.

Framtidssløyd
Dette er ein 200 m2 stor fysisk prototypverkstad, idélab og møteplass for prosessinovasjon som skal være open og tilgjengeleg 24/7. Framtidssløyden vil være komplementær til Høgskulen i Volda sine eksisterande verkstadar og laboratorium.

Arbeidsallmenning
Dette arealet på tilsaman 500 m2 er sett saman av 3 soner som fungerer både isolert og samankobla, og her vil ein finne døgnopne arbeidsplassar for studententreprenørskap, inkubator for nye vekstbedrifter, næringshage og kontorplassar tilgjengelege  for digitale nomadar.

Kontor- og møterom
Eit areal på 450 m2 vil i tillegg til kontor for eksisterande bedrifter innan kreative kulturnæringar og kunnskapsintensiv tenesteproduksjon ha plass til 8 mindre og 2 store møterom som skal kunne leigast både av verksemder i Norsk Innovasjonssenter og andre utanfrå som har behov.

Innovasjonspub
På dagtid vil alle som besøker bygget kunne få seg mat og drikke i den 250 m2 store kaffibaren som og vil fungere som arena for mindre arrangement på kveldstid og som serveringsområde for Handlingsromet ved arrangement.