Forprosjekt Volda Kunnskapspark

Høgskulen i Volda, Møre og Romsdal fylkeskommune, Volda kommune og Sunnmøre Kulturnæringshage står bak forprosjektet for etablering av Volda Kunnskapspark.

I perioden 2016-2018 skal ein i forprosjektet undersøke moglegheitene for etablering av ein kunnskapspark knytt til Høgskulen i Volda. Forprosjektet er finansiert med kr. 800.000,- frå Møre og Romsdal Fylkeskommune, Volda kommune, Høgskulen i Volda og Sunnmøre Kulturnæringshage som og har prosjektleiinga.

Planane for etablering av kunnskapspark er ein naturleg konsekvens av utviklingsplanane ved Høgskulen, som og inkluderer nytt Mediehus som skal stå innflytningsklart i 2020. Dette vil frigjere det kommunalt eigde Ivar Aasen-huset på campus HVO som gjennom tidlegare moglegheitsstudiar er peika ut som ein interessant framtidig lokasjon for Volda Kunnskapspark.

Eit av fire forslag til nytt mediebygg ved HVO. Sjå alle fire forslaga på Statsbygg sine heimesider: https://statsbygg.no/Prosjekter-og-eiendommer/Byggeprosjekter/HiVolda-nybygg/Loysingsforslag/

Planane for etablering av Volda Campus Arena er i god framdrift , noko som vil gi fastbuande og studentar i regionen eit moderne idrettsanlegg. Illustrasjonen under syner korleis ein tenkjer seg Volda Campus Arena plassert, med administrasjonsbygget ved Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, i bakgrunnen oppe til høgre på bildet.

Volda Campus Arena. Illustrasjon: FireGrader AS

Biletet under syner korleis Ivar Aasen-huset kan sjå ut. Det originale bygget vil få nytt heishus på framsida som sikrar universell tilkomst til begge etasjane og takterassen. Arealet for bygget vil etter rehabilitering ha eit innvendig areal på omlag 2500 m2.

Ivar Aasen-huset etter rehabilitering. Dronefoto: Oclin AS. CGI: FireGrader AS, Grafikkdesign: Ingvild Mork Design

I forprosjektet vil ein sjå på korleis ein kan bygge ein arena for regional samhandling og innovasjon som vil kunne kommersialisere viten som oppstår mellom tilsette og studentar ved Høgskulen.

Døme på rehabilitert inngangsparti – Ivar Aasen huset
Oversynsmodell fyrste etasje etter rehabilitering
Oversynsmodell andre etasje etter rehabilitering
Døme: Kaffibar/Innovasjonspub i andre etasje etter rehabliitering

Det er nedsett ei styringsgruppe for prosjektet med fylgjande medlemar:

Aud Folkestad – dekan ved AKF, Høgskulen i Volda
Audhild Gregoriusdotter Rotevatn – dekan ved AMF, Høgskulen i Volda
Jens Standal Groven – prorektor ved Høgskulen i Volda
Simen Jester Langeland – representant Studentparlamentet i Volda
Tarjei Munthe Vassbotn – Disruptive Technologies AS
Gunnar Solheim – Orgdot AS
Kjell Magne Rindal – eigedomssjef, Volda kommune
May-Britt Roald –  (observatør) Regional- og næringsavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektleiing:
Sunnmøre Kulturnæringshage AS
Storgata 8
6100 VOLDA
Telefon 70 33 06 60

Kontaktperson:
Martin Foldal