Hovudprosjekt Norsk Innovasjonssenter

Høgskulen i Volda, Møre og Romsdal fylkeskommune, Volda kommune, Studentsamskipnaden i Volda og Sunnmøre Kulturnæringshage står bak prosjektet for etablering av Norsk Innovasjonssenter i Volda.

I perioden 2019-2021 skal ein i prosjektet legge tilrette for etablering av et innovasjonssenter knytt til Høgskulen i Volda.  Prosjektet er finansiert av Møre og Romsdal Fylkeskommune, Volda kommune, Høgskulen i Volda og innovasjonsselskapet Sunnmøre Kulturnæringshage AS som og har prosjektleiinga.

Planane for etablering av innovasjonssenteret er ein naturleg konsekvens av utviklingsplanane ved Høgskulen, som og inkluderer det nye mediebygget Siver Aartflot- huset som stod innflyttingsklart i juni 2021.

MedieVolda sitt planlagde nybygg
Mediebygget Sivert Aarflot-huset (Illustrasjon:PEAB / K Nordang AS/ Statsbygg)

Det nye Mediebygget har frigjort det kommunalt eigde Ivar Aasen-huset på campus HVO som gjennom forprosjektet er peika ut som framtidig lokasjon for Norsk Innovasjonssenter. Plasseringa med «tøffelavstand» til studentar, fagmiljø og infrastruktur gir ei særskild moglegheit for etablering av ein almenning for tverrfagleg innovasjon og næringsutvikling med tyngdepunkt på søre Sunnmøre.  Innovasjonssenteret vil være ein ressurs for regionalt næringsliv, kompetansemiljø i offentleg sektor, fagmiljø, studentar og kunnskapsintensiv tenesteproduksjon.

På høgskuleområdet finn ein og Volda Campus Arena som gir tilsreisande, fastbuande og studentar i regionen eit moderne idrettsanlegg. Illustrasjonen under synerVolda Campus Arena, med administrasjonsbygget ved Høgskulen i Volda, Berte Kanutte-huset, i bakgrunnen oppe til høgre på bildet.

Volda Campus Arena. Illustrasjon: FireGrader AS

Biletet under syner korleis Norsk Innovasjonssenter kan sjå ut. Tomta er eigd av utviklingsselskapet Volda Utvikling AS som hausten 2021 vil gjennomføre ei arkitektkonkurranse som vil gi den endelege utforminga av bygget. Gjeldande reguleringsplan for området – som er omtalt som Aasen-kvartalet – gir i fyrste byggetrinn moglegheit for fire etasjar pluss parkeringskjellar. Arealet som Volda Utvikling AS disponerer i Aasen-kvartalet gir moglegheit for bygging av kring 60.000m2.

I hovudprosjektet vil ein planlegge arenaen for regional samhandling og innovasjon som vil kunne kommersialisere viten som oppstår mellom tilsette og studentar ved Høgskulen.

Det er nedsett ei styringsgruppe for prosjektet med fylgjande medlemar:

Unni Hagen, Dekan ved AKF, Høgskulen i Volda
Kate Kartveit, Dekan ved AMF, Høgskulen i Volda
Karen Lomeland Jacobsen – Direktør ved Høgskulen i Volda
Jan Henning Egset, Direktør, Studentsamskipnaden i Volda
Trond-Fredrik Hagemann Hoddevik, Leiar for Studentparlamentet i Volda
Tarjei Munthe Vassbotn – Disruptive Technologies AS
Gunnar Solheim – Orgdot AS
Jarl Martin Møller – Kommunalsjef, Volda kommune
May-Britt Roald –  (observatør) Regional- og næringsavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektleiing:
Sunnmøre Kulturnæringshage AS
Storgata 8
6100 VOLDA
Telefon 70 33 06 60

Kontaktperson:
Martin Foldal